گالری

بازدید آقای شهاب حسینی از کارخانه تولید مجازی فیلم الهام و گفتگو جهت همکاری های فی ما بین جهت تولید با روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن 1402/01/25

پشت صحنه ای از سریال مهیار عیار در کارخانه تولید مجازی فیلم الهام

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی ) ویرچوال پروداکشن

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن

فیلمبرداری به روش نوین (شبیه سازی) ویرچوال پروداکشن

جلسه مجامع عمومی جامعه صنفی و انجمن فرهنگی تهیه کنندگان سینمای ایران 1402/02/25

جلسه مجامع عمومی جامعه صنفی و انجمن فرهنگی تهیه کنندگان سینمای ایران 1402/02/25